Оюутан элсүүлэх журам

. 1. Ерөнхий зүйл 1.1 Олон улс судлалын дээд сургууль /ОУСДС/-д 2020-2021 онд оюутан элсүүлэхэд Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”, БСШУ-ны сайдын А/79 тоот тушаалаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх журам” болон энэхүү журмыг баримтална. 1.2 Оюутан элсүүлэх ажлыг тус сургуулийн захиралын тушаалаар баталсан элсэлтийн комисс зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2 мэдээлэл байна