Нээлттэй ажлын байр

МАРКЕТИНГИЙН ГАЗАРТ САЛБАР ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Салбар хариуцсан мэргэжилтэн нь банкны брэндийн бодлого, стандарт, маркетингийн төлөвлөлттэй нийцүүлсэн мерчандайзингийн бодлого төлөвлөгөөг боловсруулах, банкны салбар, нэгжүүдийн жигд байдлыг хангах, сурталчилгаа байршуулах зэрэг мерчандайзингтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэж ажиллана.

Дэлгэрэнгүй үзэх
ENGLISH TRANSLATOR

Deliver regular and effective translation services to Khan Bank Head Office operational units in line with the bank’s policies and procedures; provide high quality translation within deadlines; comply with code of business conduct, labor contract and labor safety standards; and protect confidentiality of the bank’s information.

Дэлгэрэнгүй үзэх