Улс төр судлал

    "Улс төр судлал" хөтөлбөр нь: Ардчилсан нийгмийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд улс төрийн шинжлэх ухааны  гүйцэтгэх үүрэг нэмэгдэж мэргэжилтэн бэлтгэх зайлшгүй шаардлага бий болж байна.Иймд нийгмийн энэхүү бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэн гаргахад хөтөлбөрийн зорилго чиглэнэ.

     Ажлын байрны чиглэл, албан тушаал: Төрийн алба 

                                                  -УИХ-н тамгын газар

                                                  -ЗГХЭГазар

                                                  -Яам тамгын газар

                                                  -Төрийн алба

                                                  -Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага

                                                  -Их дээд сургууль

                                                  -Эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн

                                                  -Олон улсын байгууллага 

                                                                  Хувийн хэвшил

                                                  -Улс төрийн тоймч, шинжээч

                                                  -Судалгааны байгууллагуудад судлаач

                                                  -Их дээд сургуулиудад  багш , эрдэм шинжилгээний а                                                                                                                   ажилтан.