Олон улсын харилцаа

Олон улсын харилцааны магистрын хөтөлбөр нь энэ салбарын ахисан шатны түвшинд суралцаж, мэргэжлийнхээ дагуу эрдэм шинжилгээ-судалгааны ажил хийж байгаа  магистрантуудад юуны өмнө тэдний онол-арга зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлж, орчин үеийнолон улсын харилцааны салбарын чухал асуудлуудыг дэвшүүлэн гаргаж , онолын түвшинд задлан шинжилж , тэдгээр асуудлын цаашид хөгжих  чиг хандлагыг тодорхойлж , улмаар шийдвэрлэх хурц асуудалуудыг нээн илэрхийлж, нэгтгэн дүгнэх онол арга зүйн чадамж олгоход оршино.