Эдийн засаг

Эдийн засгийн магистрын хөтөлбөрийн агуулга нь суралцагчдад макро эдийн засгийн чухал асуудлуудаас сонгон авч түүнийгээ шинжлэн судлаж, өмнөх судлагчдын хийсэн судалгааны ажилд өөрийн биедаасан үнэлэлт, дүгнэлтийг хийж, тухайн асуудлаар шийдвэр гаргах боломжит загваруудыг боловсруулж, судалгааныхаа үндсэн дээр өөрийн өвөрмөц хувилбар гаргах эрдэм шинжилгээ ба сургалт- судалгааны ахисан түвшингийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлдэг.